Tiểu sử Liên đoàn Hoa Lư

 

Liên Đoàn Hoa Lư được thành lập từ năm 2006 tại Hamburg một thành phố cảng của miền Bắc Đức với các Trưởng:

 

   1. Nguyễn  Thị Hoàng Hải 

   2. Nguyễn  Đức Liệu

   3. Lê Minh Đức

   4. Trương Lệ Hồng

   5.   Tí Ti

 

 

  

Hiện nay Liên Đoàn có 2 Đoàn:

 

·          Ấu Đoàn Cờ Lau 

·        Thiếu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh

 

* Liên Đoàn Trưởng:

         Tr. Nguyễn Thị Hoàng Hải 

 

* Ấu Đoàn Cờ Lau:

·        Akela      Tr. Nguyễn  Hoàng Lan

·        Balu         Tr. Hà Thị Ngọc Quỳnh 

·        Baghira    Tr. Phạm Thị Thu Thuỷ

·        Kaa/ Chil  Tr. Uông Mỹ Lệ

 

* Thiếu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh:

            ·        Trưởng  Nguyễn  Đức Liệu

            ·        Phụ tá Tr. Diana Jung (Ngọc Dung)

 

- Thủ quỹ                  Tr. Hà Thị Ngọc Quỳnh

- Thông tin liên lạc   Tr. Lê Minh Đức

 

 

Tiểu sử làng Bách Hợp – Hoa Lư

 

Làng Bách Hợp Hoa Lư thuộc Thành Phố Hamburg  được thành lập trong kỳ trại Bách Hợp 20, tổ chức trong dịp Lễ Phục Sinh vào tháng 4  năm 2014

 

Tổng số dân Làng là  5 người :

1.     Tiêu, Kim Huê  ( Lý Trưởng  2014-2016)

2.     Nguyễn , Hoàng Lan  ( Mõ Làng 2014-2016)

3.     Gregor, Kerstin Quỳnh  ( Dân làng  2014-2016)

4.     Diana Jung ( Ngọc Dung ) ( Dân làng  2014-2016)

5.     Lưu , Chinh  ( Dân làng  2014-2016)

 

Ngoài sinh hoạt chung với LĐ Hoa Lư, làng chúng tôi đang cùng nhau tìm hiểu thêm về Phong Trào HĐ cũng như Hướng Đạo Trưởng Niên.

Làng cố gắng góp sức trực tiếp vào sinh hoạt LĐ, tham dự  các kỳ trại do Chi Nhánh tổ chức cũng như đóng góp với Cộng Đồng Tị Nạn cùng với LĐ Hoa Lư và mời gọi sự tham gia của các Dân Làng Mới.