2006-2008

  2009-2012

 

  2013

 2014

         Trại Bách Hợp 2014

         Phụ Huynh sinh hoạt

         Kinderfest terre des hommes 

         Tết Nguyên Đán 20015

          Trại bách hợp 2015

         Trại Liên Kết Berlin 

Terre des hommes